Menu

VOORWAARDEN | VERZENDING | INBRENG KAVELS | 

Hoe werkt de veiling?

Stel u wilt een bod uitbrengen op een kavel (zo heet een voorwerp dat op de veiling staat). Dan vult u in het grijze veld uw maximale bod in (exclusief het opgeld à 25 %). Het bieden verloopt in vaste stappen (zie de onderstaande tabel), daarom wordt steeds aangegeven wat uw minimale bod moet zijn, m.a.w. wat de volgende biedstap is. Het bod wordt pas geactiveerd wanneer u op de knop ‘Voer bod nu uit’ klikt. De computer vergelijkt uw bod meteen met eventuele andere biedingen op dit kavel. Er wordt voor u steeds één bod hoger geboden dan de stand tot dan toe, totdat uw maximum bereikt is.

Alle kavels starten tussen de €10,- en €50,-. Voor de kavels met een hoge verwachte waarde is in overleg met de veilinghouder een reserve prijs opgegeven. 

De sluittijd staat bij elk kavel vermeld. Indien 5 minuten vóór het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor dit kavel met 5 minuten verlengd. 

Uitleg statisch bod: Als u een statisch bod doet dan wordt dit bod direct verwerkt. U kunt uw bod niet verlagen alleen verhogen binnen de loop tijd van de veiling.

Uitleg Proxy bod: Als u een proxy bod uitbrengt geeft u het systeem een maximum bod aan, het systeem houdt het verdere verloop van de biedingen bij en biedt indien nodig direct over een andere bieder heen, tot aan het door u opgegeven maximum. Pas als iemand anders een hoger bod doet dan uw proxy bod, bent u niet meer de hoogste bieder.

Uitleg reserve prijs: Een reserve prijs is de niet zichtbare minimumprijs waarvoor een aanbieder, na overleg met de veilinghouder, zijn kavel wil verkopen. Indien u een bod plaatst op een kavel met een reserve prijs, en het bod ligt onder de reserve prijs ontvangt u hier direct een melding over. Uw bod is de zien in de biedhistorie. Zodra de veiling sluit en de reserve prijs is niet behaald, dan gaat dit kavel automatisch over naar de aftersale voor een vaste koopprijs. 
 

Er is iemand met een hoger bod

Het is mogelijk dat na het uitbrengen van een bod in het veld status meteen de melding verschijnt ‘U bent overboden’. In dat geval heeft iemand anders reeds dezelfde of een hogere biedingslimiet voor dit kavel afgegeven. U kunt dan uiteraard te allen tijden opnieuw een hoger bod uitbrengen, tot de laatste dag van de veiling om 21.00 uur.

Email informatie

U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ieder uitgebracht bod. Tevens ontvangt u een e-mail als uw (maximum) bod overboden is. Na afloop van de veiling ontvangt u per e-mail de rekening van uw succesvolle biedingen, die u tevens per post wordt toegezonden.

Gelijk bod

Bij twee of meer biedingen van dezelfde hoogte op hetzelfde kavel, heeft het eerst uitgebrachte bod voorrang.

Biedstappen:

Stand Het bod wordt verhoogd met
minder dan € 200 € 10
€ 200 – 500 € 20
€ 500 – 1.000 € 50
€ 1.000 – 3.000 € 100
€ 3.000 – 5.000 € 250
€ 5.000 – 10.000 € 500
meer dan € 10.000 € 1.000
meer dan € 25.000 € 2.500


Alle biedingen gaan met de vaste biedstappen omhoog.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers, tel.nr. 046 2044744 of via e-mail: info@goudenzilverveiling.


 

VEILING VOORWAARDEN

 1. Goudenzilverveiling.nl (Danielle Paes) verder te noemen veilinghouder treedt op als bemiddelaar voor de inbrenger, verkoper en koper.
 2. De koopprijs wordt vastgesteld op het moment dat de veiling geëindigd is met een opgeld van 25 % incl. BTW en excl. verzendkosten in euro’s.
 3. Alle goederen worden verkocht in de toestand waarin zij zich volgens de beschrijving door de veilinghouder bevinden.
 4. De afwezigheid van enige verwijzing naar de conditie van de kavel houdt niet in dat het object in een goede staat verkeert of vrij is van beschadigingen, gebreken of restauraties.
 5. Achter elk kavelnummer staan 2 prijzen vermeld, deze zijn richtprijzen en dienen de bieders tot richtlijn.
 6. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen na betaling van de koopprijs.
 7. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en vervalt de eventuele verantwoordelijkheid over de goederen van de veilinghouder.
 8. Na betaling van de gekochte goederen zullen deze aangetekend en verzekerd verstuurd worden binnen 10 werkdagen. Dit is altijd op risico van de koper.
 9. Bij geen tijdige betaling zal de koper aan de veilinghouder 1% per maand over het gekochte goed betalen, vanaf de datum dat de betalingstermijn is verstreken en de veilinghouder behoudt zich het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
 10. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op een opdracht van derde beroepen. Elk bod is bindend.
 11. De koper zal zich nooit kunnen beroepen op onbekendheid op de veiling voorwaarden.
 12. Wanneer buiten de schuld van de veilinghouder door een technische storing de website van de veilinghouder gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt de veilinghouder zich het recht voor om de afsluiting van de veiling met 24 uur te verlengen.
 13. De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
 14. De veilinghouder is bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
 15. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.
 16. De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
  • Zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren.
  • Ten alle tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop.
  • Voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen.
  • Kopen te combineren of te splitsen.
 17. Vanaf 1 maand na de veilingdatum is geen enkele beroep op terugname mogelijk.
 18. Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter sluitende beoordeling van de veilinghouder.
 19. Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht docht nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
 20. De veilinghouder zal een dergelijke verkoop (zie voorwaarde 19) na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
 21. Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel (zie voorwaarden 19 & 20) geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.
 22. Op de bemiddeling en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 23. De veilinghouder behoudt het recht om de algemene voorwaarden te verbeteren of te wijzigen en maakt dit kenbaar op de site.

 

VERZENDING VAN UW AANGEKOCHTE GOEDEREN

Mocht u uw goederen verzonden willen hebben, verzorgen wij dat graag voor u. 

De goederen die u op de Goud en Zilver Veiling heeft gekocht, kunnen worden bezorgd door Post NL. Nadat wij de verzendkosten hebben ontvangen, worden ze aangetekend en/of verzekerd verstuurd. U kunt op aanvraag bij de verzending een track and trace code ontvangen.

De goederen worden binnen 3 werkdagen na betaling verzonden. (binnen Nederland)

Verzendkosten worden berekend op de afmeting en  gewicht van het pakket.

Mocht u nog vragen hebben over de verzending van uw bestelling, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de afdeling Klantenservice via klantenservice@goudenzilverveiling.nl


INBRENG KAVELS GOUD EN ZILVER VEILING

Wanneer u zelf één of meerdere objecten wilt inbrengen kunt u een e-mail sturen naar info@goudenzilverveiling.nl met een beschrijving en een aantal foto's van het object of contact met ons opnemen door te bellen naar 046 - 20 44 744. Wanneer wij interesse hebben om dit object in te brengen in onze volgende veiling maken we een afspraak met u.


 Privacy Policy

Goud en Zilver Veiling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Goud en Zilver Veiling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies die we hanteren op Goud en Zilver Veiling zijn:

- Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op TGoud en Zilver Veiling gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.

-Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Goud en Zilver Veiling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Goud en Zilver Veiling verwerkt ten behoeve

van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinde;

-Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Goud en Zilver Veiling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam:

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Adres;(voor de verzending)

-Postadres;(voor de verzending naar een ander adres als thuis adres)

Uw persoonsgegevens worden door Goud en Zilver Veilingopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het contract zal en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Goud en Zilver Veiling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen welke we versturen middels mail.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) gebruikt Goud en Zilver Veiling de volgende persoonsgegevens:

-Naam:

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Adres;(voor de verzending)

-Postadres;(voor de verzending naar een ander adres als thuis adres)

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de hostingomgeving;

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

-Het verzorgen van het bouwen van websites;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Goud en Zilver Veiling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Goud en Zilver Veiling van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten omdat; “wij volledig werken in een cloud-omgeving welke onze gegeven binnen de EU opslaat”

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!