Menu

Algemene informatie en help pagina

1. Registreren
U kunt altijd de veilingen bekijken zonder dat u geregistreerd hoeft te zijn, maar om te bieden moet u zich eerst registreren.

Om te registreren klikt u op registratie. Eerst wordt uw naam en adres gevraagd. Uw email adres wordt gebruikt om u de activeringscode te sturen voor het activeren
van uw account, deze code vult u samen met uw gebruikersnaam in en u drukt op "activeren". Hiermee is uw account geactiveerd en kunt u inloggen, bieden, kavels
volgen etc. Afhankelijk van de instellingen van de veiling, moeten uw gegevens eerst door de veilingmeester worden geactiveerd. Als verificatie nodig is kunt u niet
bieden totdat uw gebruikersnaam door de veilingmeester is geactiveerd.

2. Bieden
U kunt op drie manieren een kavel naar keuze vinden:

 • Via de productgroepen
 • Via het kavel nummer
 • De zoekpagina

Per kavel treft u alle informatie:

 • Naam
 • Productgroep
 • Kavels volgen: mogelijkheid tot het volgen van uw kavel via de knop Kavels volgen in het menu.
 • Categorie: de categorie waartoe de kavel behoort
 • Huidige bod: laatste hoogste bod
 • Kavel nummer: het nummer in de catalogus
 • Openingsbod: het bod waarmee de veiling start 
 • Aantal: het aantal producten in deze kavel
 • Aantal biedingen: het aantal keer dat er geboden is
 • Resterende tijd: tijd tot dat de veiling is afgelopen
 • Start datum: de datum en tijd dat deze veiling is gestart
 • Sluitingsdatum: de datum en tijd dat de veiling stopt
 • Biedingen onder voorbehoud: deze kavel moet een minimum opbrengst halen voor dat de koop definitief wordt.
 • Omschrijving: een omschrijving van het te veilen product
 • Afbeelding: een of meerdere afbeeldingen van het te veilen product
 • Het volgend bod: het minimum bod wat u moet doen om succesvol te bieden
 • Statisch bod: uw bod wordt meteen getoond
 • Proxy bod: U geeft aan wat u maximaal wilt bieden en er wordt automatisch voor u geboden met minimale stappen

3. Uw account
U kunt altijd uw wachtwoord, email adres en adres gegevens veranderen door naar Instellingen te gaan. In de navigatiebalk aan de linkerkant staan de links
naar de betreffende pagina's:

 • Bewerk uw profiel gegevens
 • Wijzig uw wachtwoord
 • Wijzig uw e-mail adres
 • Bekijk uw facturen
 • Stuur ons een e-mail
 • Stel uw voorkeurs taal in
 • Bekijk bied limieten (indien actief)
 • Uitloggen

4. Zoeken
Om het zoeken naar een specifieke kavel te vereenvoudigen bieden wij u een zoek optie waarbij er op de kavel titel en kavel tekst wordt gezocht.

5. Kosten
Naast het door u geboden bedrag betaald u ook nog veilingkosten en BTW over de door u gekochte goederen. Het percentage veilingkosten kan per veiling verschillen.
Het BTW percentage wordt bepaald door de soort goederen die aangeboden worden.

6. Toewijzing onder voorbehoud
Een aantal kavels moet een minimaal bedrag opbrengen. U kunt dit zien door de rode tekst "Toewijzing onder voorbehoud". Mocht de huidige bieding lager zijn dan
het minimum bedrag dan staat de tekst "Minimum opbrengst nog niet gehaald" er onder. Is de huidige bieding gelijk of hoger dan het minimum bod dan verschijnt
de tekst "Minimum opbrengst gehaald". Pas als het bied bedrag hoger of gelijk aan het minimum bedrag is wordt de kavel ook geleverd.

Privacy Policy

Goud en Zilver Veiling hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Goud en Zilver Veiling houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies die we hanteren op Goud en Zilver Veiling zijn:

- Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op TGoud en Zilver Veiling gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.

-Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Goud en Zilver Veiling zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Goud en Zilver Veiling verwerkt ten behoeve

van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinde;

-Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Goud en Zilver Veiling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam:

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Adres;(voor de verzending)

-Postadres;(voor de verzending naar een ander adres als thuis adres)

Uw persoonsgegevens worden door Goud en Zilver Veilingopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van het contract zal en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Goud en Zilver Veiling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen welke we versturen middels mail.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) gebruikt Goud en Zilver Veiling de volgende persoonsgegevens:

-Naam:

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Adres;(voor de verzending)

-Postadres;(voor de verzending naar een ander adres als thuis adres)

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de hostingomgeving;

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

-Het verzorgen van het bouwen van websites;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Goud en Zilver Veiling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Goud en Zilver Veiling van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten omdat; “wij volledig werken in een cloud-omgeving welke onze gegeven binnen de EU opslaat”

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!